حسین عمادزاده
مدرس حس هفتم

درباره استاد:

کارشناس  ماساژ و کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی(دانشگاه صفاهان)

سابقه اجرایی 10 سال

سابقه تدریس 4  سال

مدرس ماساژ و مربی ورزشی / اصلاحی

ماموریت و بیوگرافی

حوزه های تخصصی :

تای ماساژ

مدرس فعال در حوزه های :

تای ماساژ، ماساژ سوئدی، ماساژ روسی

دوره‌های ارائه شده توسط مدرس