گروه حس هفتم به عنوان تولید کننده این محتوای آموزشی موظف است که قسمت های مختلف دوره آموزشی را به صورت منظم در اختیار هنر آموز قرار دهد . مسئولیت دانلود و بازدید منظم و به موقع محتوا و استفاده بهینه از آن ،همچنین پرسش و پاسخ مستمر با مدرس دوره و همچنین شرکت در تمرینات مستمر پیشبینی شده برای دوره آموزشی به عهده هنر آموز بوده و متعهد می گردد مشتاقانه مباحث را دنبال کرده و در حصول یادگیری کامل محتوای آموزشی تمرین و ممارست داشته باشد.