درباره مدرس:

کارشناس ارشد زیست شناسی

استعداد درخشان دانشگاه اصفهان

12 سال سابقه تدریس در استان اصفهان

6 ماه کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

مدارک:

کاربر ماساژ، تای ماساژ، سنگ داغ، بهبودیابی