ملیحه هادی
مدرس حس هفتم

درباره مدرس:

سابقه اجرایی 7 سال

سابقه اجرایی فیشال 4 سال

مدارک : کاربر ماساژ – سنگ داغ- ماساژ ورزشی از فدراسیون پزشکی و تای ماساژ